Clubreglement

1. De leden nemen op vrijwillige basis deel aan de activiteiten en door hun lidmaatschap verklaren zij dit reglement te kennen en ermee akkoord te gaan.

2. De minimumleeftijd om lid te worden is 18 jaar. Jongere deelnemers kunnen slechts toegelaten worden mits toestemming van ouders, voogd of titularis van het ouderlijk gezag en dit steeds onder hun volledige verantwoordelijkheid.

3. Elk lid wordt verondersteld medisch geschikt te zijn om te sporten en deel te nemen met materiaal in goede staat.

4. De deelnemers worden geacht de wegcode strikt na te leven en de instructies van het bestuur en de eventuele wegkapiteins na te leven o.a. voor wat de snelheid betreft.

5. Deelnemers die zich aan de vertrekplaats aanbieden onder invloed van alcohol, stimulerende of verdovende middelen, kunnen geweigerd worden deel te nemen aan de activiteit.

6. Bij gezamenlijke uitstappen gedraagt elk lid zich voornaam en met respect voor de andere deelnemers, weggebruikers en de natuur.

7. De wielertoeristenclub en het bestuursorgaan dragen niet de minste verantwoordelijkheid en kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden bij een fout door een van de leden begaan, of bij om het even welk ongeval of activiteit. De clubleden kunnen ook nooit de leden van het bestuursorgaan hiervoor aansprakelijk stellen.

8. Potentiële nieuwe leden kunnen, als wijze van proef , maximaal 3x met de groep meerijden. Deze personen zijn echter NIET verzekerd en doen dit op eigen risico. Als men na deze 3 ritten nog met de groep wenst mee te rijden, worden zij geacht zich aan te sluiten.

9. De club bestaat uit 2 groepen, een A groep en een B groep.

De richtsnelheid binnen de A-groep (niet gemiddelde snelheid) bedraagt: 30-32 km/h

De richtsnelheid binnen de B-groep (niet gemiddelde snelheid) bedraagt: 27-28 km/h Eind maart dient men te beslissen bij welke groep men zich gaat aansluiten. Bij degenen die wisselen van de A groep naar de B groep zullen de kilometers en hoogtemeters gelijkgesteld worden met het B klassement.

Indien een B rijder met de A groep mee rijdt zal hem de kilometers en hoogtemeters bedeeld worden van de B groep. Wanneer een A rijder mee rijdt in de B groep dan zal deze de kilometers en hoogtemeters krijgen van de B groep.
Wie zijn keuze niet kenbaar maakt tegen eind maart, wordt geacht dezelfde groep als het jaar ervoor te kiezen. Voor nieuwe leden welke hun keuze niet meedelen, wordt dit de B-groep.

10. Elke rit die meetelt in het clubklassement wordt gezien als georganiseerde rit, en wordt er verwacht de clubkledij te dragen. De enige uitzondering die zal worden toegestaan, is een meerdaagse rit. Hierbij ben je op de tweede dag en op de eventueel volgende dagen niet verplicht om in clubuitrusting te rijden.

11. Het seizoen start de eerste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van september. Het bestuur kan echter beslissen om het seizoen te laten duren tot de tweede zondag van oktober.

12. Behalve uitzonderlijke ritten, door het bestuur aangeduid, begint en eindigt elke rit aan het clublokaal. Zo niet komt de rit niet in aanmerking voor het clubklassement.

13. Het is verboden de wegkapitein of zijn vervanger voorbij te rijden. Slechts bij een “beklimming” (dit is geen brug over de autosnelweg), en nadat de wegkapitein een teken heeft gegeven, wordt dit verbod opgeheven. De hele groep zal op de top wachten tot de laatste deelnemer boven is!

14. Alle leden mogen één of meer ritten uitstippelen. De persoon wiens rit verreden wordt, is automatisch wegkapitein.

15. De wegkapitein zal, samen met het bestuur, erover waken dat de snelheid aangepast wordt aan de mogelijkheid van elke deelnemer. Leden die zich niet houden aan de in punt 9 bepaalde snelheden of de groep verlaten zonder het bestuur op de hoogte te hebben gebracht, worden geacht de rit niet te hebben gereden en telt dus niet mee voor het clubklassement.

16. Alle leden die binnen de door het bestuur vastgestelde tijd hun bijdrage betalen, zijn verzekerd. De verzekering omvat een gezinsverzekering.

17. Clubklassement:
Ieder clublid, ongeacht A of B groep, verzamelt door het rijden van clubritten ritpunten welke de basis vormen van een algemeen clubklassement.
Ook de verkoop van kaarten voor het eetfestijn alsook het helpen op het eetfestijn wordt beloond met extra ritpunten.
De ritpunten worden als volgt toegekend:

 • Eerste rit: 2 ritpunten
 • Laatste rit: 2 ritpunten
 • Normale zondagsrit: 1 ritpunt
 • Lange Rit: 4 ritpunten
 • 2-Daagse: 6 ritpunten of 3 ritpunten/dag
 • Spaghettirit: 4 ritpunten
 • Mosselrit: 4 ritpunten
 • Kaarten Eetfestijn: elke 15 verkochte kaarten geven recht op 2 ritpunten.
 • Helper bij het eetfestijn: 4 ritpunten

Het clubklassement is als geregistreerd clublid steeds te raadplegen op de clubsite https://www.wtc-sona.be.

De leden die een geldige reden hebben, kunnen nadat ze een bestuurslid gewaarschuwd hebben, vroegtijdig de rit onderbreken, hebben recht op het aantal ritpunten van deze rit, doch slechts recht op het aan gereden km’s en hoogtemeters.
Krijgen het volledige aantal ritpunten,kilometers en hoogtemeters:

 • leden die tijdens de rit materiaalpech hebben, zich kwetsen of ziek worden en die ten gevolge hiervan de fietstocht niet kunnen beëindigen met de groep.
 • de leden die hun medelid bijstaan in bovenstaand geval.
 • de leden die door het bestuur gevraagd worden een opdracht uit te voeren (vb. de groep volgen met de volgwagen).

Voornoemde lijst kan door het bestuur uitgebreid worden en in geval van betwisting berust de beslissing bij het bestuursorgaan.

18. Het clublid dat op het einde van het seizoen het meeste aantal ritpunten heeft verzameld , is clubkampioen.

19.De twee leden na de kampioen of kampioenen zijn laureaat.

20. Bij ex-aequo van totaal aantal ritpunten haalt deze met het meeste aantal fietskm’s in clubverband en indien ex-aequo in km’s wordt er rekening gehouden met de hm’s.
Indien meerdere leden met gelijk aantal ritpunten en kilometers en hoogtemeters zouden eindigen, dan zijn ze allen kampioen of laureaat

21. Indien de kampioen of laureaat niet naar het ledenfeest of kampioenenviering komt zonder geldige reden (bijvoorbeeld: ziekte), zal hij geen aanspraak kunnen maken op een trofee.

22. Leden die tijdens de rit even willen of moeten pauzeren, bijvoorbeeld voor een plaspauze of bij pech, dienen de rit verantwoordelijke of een bestuurslid hiervan op de hoogte te brengen. De rit verantwoordelijke of het bestuur zal dan de gehele groep ook even doen halt houden zodat na de pauze iedereen samen met de groep de rit kan verder zetten en men niet alleen verder moet.

23. Bij regenweer wordt de rit als geldig aanzien indien in totaal 5 of meer leden de rit rijden. Dit kan tevens een combinatie zijn van de A- en B ploeg. Hierbij zal onderling beslist worden welke rit er gereden wordt.

24. Bij het naderen van een voorrangsweg dient aan deze steeds gestopt te worden, er mag pas overgestoken worden wanneer het veilig is voor de volledige groep, en niet eerder! De wegkapiteins die vooraan rijden, moeten hier extra aandacht voor hebben.

25. Ieder nieuw lid heeft bij intrede recht op een basisuitrusting na betaling van het lidgeld. Deze basisuitrusting bestaat uit een trui met korte mouwen en een korte broek.

26. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.

27. Kapotte kledij agv een valpartij kan aangekocht worden met een korting van 20%.

28. Het is verplicht om een helm te dragen.

29. Bij het niet naleven van het clubreglement kan de raad van bestuur sancties opleggen met eventuele verwijdering uit de club als gevolg.

30. Dit clubreglement vervangt alle voorgaande.

31. De beslissing over alle punten die niet in dit reglement zijn opgenomen, berust bij het bestuur.

 

Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 februari 2024

Het bestuur.

 Pijpenbeek 8, 9320 Nieuwerkerken
BTW BE 0863.835.874